Consulta de notificacions per a sol.licitants d'ajudes d'habitatge

Òmpliga els següents camps i polse el botó Consultar

NIF/CIF/NIE del sol·licitant / beneficiari / comunitat de propietaris
Compte bancari (últims 6 dígits) (**) :
 
** Ha d'indicar els últims 6 dígits del compte bancari aportat en la sol·licitud